Tinklalapio naudojimo taisyklės ir privatumo politika

 1. Bendrosios nuostatos

Tinklalapio www.skaiciugidas.lt (toliau – Tinklalapis) naudojimo taisyklės ir privatumo politika (toliau – Taisyklės) nustato naudojimosi Tinklalapiu sąlygas ir tvarką bei pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus, kuriais remdamasis Tinklalapio valdytojas – MB „Skaičių gidas“, juridinio asmens kodas 304447635, registracijos adresas Lindiniškių k., LT-14181, Vilniaus r., el. paštas: info@skaiciugidas.lt (toliau – „Skaičių gidas“), tvarko Tinklalapio lankytojų (toliau – Vartotojas) asmens duomenis.

Įeidamas į Tinklalapį, Vartotojas patvirtina, kad besąlygiškai sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Prisijungdamas prie Tinklalapio ir/ar juo naudodamasis, Vartotojas patvirtina, kad yra tinkamai susipažinęs su Taisyklėmis bei sutinka, kad „Skaičių gidas“ tvarkys Vartotojo pateiktą informaciją (įskaitant asmens duomenis) tiek, kiek yra reikalinga Tinklalapiui valdyti ir funkcionavimui užtikrinti bei Tinklalapio paslaugoms teikti.

 1. Vartojamos sąvokos

Tinklalapio paslaugos – tai su Vartotojų informavimu ir Vartotojo informacijos pateikimu susijusios paslaugos, kurios apima informaciją apie „Skaičių gidas“ paslaugas, klausimų ar kitos informacijos pateikimą ir/ar paslaugų užsakymą elektroniniu būdu, bet kokias kitas paslaugas, teikiamas Tinklalapiu.

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kuri leidžia tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti jo tapatybę (vardas, pavardė, asmens kodas, kontaktinė informacija ir kt.).

Duomenų subjektas – fizinis asmuo ar juridinio asmens atstovas, kuris naršo tinklalapyje.

Klientas – tinklalapyje užsiregistravęs fizinis asmuo ar juridinio asmens atstovas, kuris, laikydamasis tinklalapio naudojimosi taisyklių, siekia gauti tinklalapyje užsakomas paslaugas.

IP adresas – unikalus numeris, identifikuojantis kompiuterį, telefoną, planšetę ar kitą įrenginį, kuris jungiasi prie interneto. IP adresas gali būti naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti.

Slapukai (angl. Cookies) – tai nedideli failai, įkeliami į kompiuterį, telefoną, planšetę ar kitą naudojamą įrenginį, bet kuriam duomenų subjektui lankantis tinklalapyje, kurių pagalba Tinklalapis atpažįsta įrenginį. Ši sąvoka apima ne tik slapukus, bet ir panašaus pobūdžio priemonių naudojimą.

Reglamentas – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

Bendrovė – MB „Skaičių gidas“, į.k. 304447635, registruota adresu Lindiniškių k., LT-14181 Vilniaus r., el.p. info@skaiciugidas.lt, www.skaiciugidas.lt.

Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos yra suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

 1. Asmens duomenų tvarkymo principai

  1. Asmens duomenis Bendrovė tvarko tik teisėtiems ir šiose taisyklėse apibrėžtiems tikslams pasiekti;

  2. Asmens duomenis Bendrovė tvarko vadovaujantis Reglamentu;

  3. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, laikantis teisės aktų reikalavimų;

  4. Asmens duomenys saugomi tik ta apimtimi ir tiek laiko, kiek yra reikalinga nustatytiems tikslams pasiekti.

 2. Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas

  1. Tinklalapio paslaugų teikimas Vartotojui pagal Vartotojo pateiktą užklausą tinklalapyje:

   1. siekiant gauti informaciją apie Bendrovės teikiamas paslaugas;

   2. siekiant gauti nemokamą Bendrovės konsultaciją;

   3. siekiant užduoti klausimą Bendrovei iš tinklalapio ar pasikalbėti pokalbių programos pagalba;

   4. siekiant statistikos tikslų.

  2. Asmens duomenų tvarkymas vykdomas:

   1. gavus Vartotojo sutikimą;

   2. siekiant suteikti kokybišką tinklalapio paslaugą.

 3. Asmens duomenų tvarkymo apimtis

  1. Informacijos gavimo apie Bendrovės teikiamas paslaugas tikslu tvarkomi Vartotojo nurodyti duomenys užklausos formoje: vardas ir/ar pavardė, el.pašto adresas, telefono numeris;

  2. Nemokamos konsultacijos gavimo tikslu tvarkomi Vartotojo nurodyti duomenys užklausos formoje: vardas ir/ar pavardė, el.pašto adresas, telefono numeris;

  3. Tikslu užduoti klausimą Bendrovei iš tinklalapio ar pasikalbėti pokalbių programos pagalba tvarkomi Vartotojo nurodyti duomenys: vardas ir/ar pavardė, el.pašto adresas;

  4. Statistikos tikslais tinklalapyje renkami duomenų subjektų duomenys: IP adresas, tinklalapio naršymo istorija ir data, Slapukai (angl. Cookies) . Duomenų subjektų statistika analizuojama Google Analytics pagalba. Informacija, surinkta Google Analytics slapukų apie tinklalapio naršymo istoriją, bus perduodama ir saugoma Google.org serveriuose. Slapukų surinkta informacija leidžia užtikrinti patogesnį naršymą tinklalapyje bei daugiau sužinoti apie Vartotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek Tinklalapį, tiek ir teikiamas paslaugas. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą ar apriboti tam tikrų tinklalapio funkcijų veikimą. Išsamesnė informacija pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.

 4. Asmens duomenų subjekto teisės

  1. Žinoti apie savo asmens duomenų rinkimą. Bendrovė, rinkdama su Duomenų subjektu susijusių asmenų asmens duomenis, privalo informuoti, kokiu tikslu atitinkami duomenys yra renkami, kokia apimtimi, kam ir kokiu tikslu jie gali būti teikiami ir kokios asmens duomenų nepateikimo pasekmės. Duomenų subjektas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti, patikslinti ar papildyti neteisingus ar neišsamius jo asmens duomenis. Duomenų subjektas gali nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys;

  2. Susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi. Duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Bendrovę su prašymu pateikti informaciją apie tai, kokie ir kokiu tikslu jo asmens duomenys yra tvarkomi. Reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens domenų tvarkymą;

  3. Nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys. Asmuo turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys. Bendrovė, gavusi prašymą nutraukti asmens duomenų tvarkymą, nedelsiant nutraukia tokį tvarkymą, nebent tai prieštarauja teisės aktų reikalavimams;

  4. Teisę atšaukti duotą sutikimą nedarant poveikio iki sutikimo atšaukimo vykdytam asmens duomenų tvarkymui.

 5. Asmens duomenų saugumo užtikrinimo priemonės

  1. Bendrovė, saugodama asmens duomenis, įgyvendina ir užtikrina tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenims nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo;

  2. Bendrovėje su asmens duomenimis turi teisę susipažinti tik tie asmenys, kurie buvo įgalioti susipažinti su tokiais duomenimis, ir tik tuomet, kai tai yra būtina šiose taisyklėse numatytiems tikslams pasiekti.

 6. Baigiamosios nuostatos

  1. Šios taisyklės peržiūrimos ir atnaujinamos pasikeitus Bendrovės tinklalapio paslaugoms ar teisės aktams, kurie reglamentuoja asmens duomenų tvarkymą.

  2. Atsakingi asmenys su šiomis taisyklėmis yra supažindinami elektroninėmis priemonėmis ir privalo laikytis joje nustatytų įpareigojimų bei atlikdami savo funkcijas vadovautis šiose taisyklėse nustatytais principais.

Įveskite savo el. pašto adresą ir gaukite nemokamus priminimus apie svarbiausius finansinius įvykius

Dėkojame, užregistravome Jus pranešimams apie svarbius finansinius įvykius gauti.
Šis el. pašto adresas jau užregistruotas.